Co grozi za nierozliczenie podatku z Niemiec?

Aby dokonać rozliczenia podatku z Niemiec, należy uprzednio złożyć stosowną deklarację podatkową w Finanzamcie, czyli tamtejszym urzędzie skarbowym. Formalność ta dotyczy osób, które mieszkają i pracują u naszych zachodnich sąsiadów, a cała procedura obwarowana jest ściśle określonymi terminami. Co jednak w sytuacji, gdy podatnik zobligowany do przedłożenia w niemieckim urzędzie swojego zeznania podatkowego nie dopełni tego obowiązku we wskazanym terminie? Sprawdź, co grozi za nierozliczenie podatku z Niemiec!

Rozliczenie podatku z Niemiec – kogo dotyczy ten obowiązek?

Możliwość rozliczenia się z niemieckim Urzędem Skarbowym ma każda osoba, która osiągnęła legalny dochód w Niemczech. Mimo że osoby uzyskujące dochody tylko z tytułu zatrudnienia u jednego pracodawcy nie mają tego obowiązku, warto rozliczyć się z urzędem, ponieważ po uwzględnieniu ulg można spodziewać się korzystnego zwrotu podatku. Dla niektórych osób złożenie deklaracji podatkowej pozostaje jednak obowiązkowe. Konkretnie dotyczy to poniższych grup podatników:

  • osoby prowadzące w Niemczech własną jednoosobową działalność gospodarczą, czyli Gewerbe;
  • osoby, które pobierają dodatkowe świadczenia w wysokości przekraczającej 410 euro miesięcznie i posiadają status osoby bezrobotnej;
  • osoby, które są zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy;
  • osoby przyporządkowane do trzeciej klasy podatkowej;
  • osoby pobierające min. 1500 euro emerytury miesięcznie, które nie składały wcześniej deklaracji podatkowej;
  • osoby uzyskujące dochód nieopodatkowany w wysokości wyższej niż 410 euro miesięcznie;
  • osoby, które otrzymały zawiadomienie z niemieckiego Finanzamtu o konieczności złożenia deklaracji podatkowej do urzędu.

W sytuacji, gdy wskazane osoby nie złożą swojej deklaracji podatkowej za poprzedni rok podatkowy w terminie do 31. lipca, mogą zostać obciążone karą finansową za zwłokę. Niemiecki urząd traktuje to bowiem jako uchylanie się od obowiązku rozliczenia.

Możliwe kary za nieterminowe rozliczenie podatku z Niemiec

Kary za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej w Niemczech wynikają z § 152 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ustawą niemiecki urząd skarbowy może zastosować określone kary finansowe wobec każdego podatnika, który nie wywiązuje się z obowiązku przedłożenia stosownej deklaracji. Możliwość ta dotyczy również sytuacji, w której formalność ta przebiega z opóźnieniem. Warto przy tym zaznaczyć, że nałożenie kary przez niemiecki Finanzamt nie znosi jednocześnie obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Decyzja o ukaraniu podatnika leży w gestii urzędu skarbowego. Im większy czas spóźnienia i wyższa kwota podatku, jaką dana osoba powinna zapłacić, tym większe prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy zdecyduje się nałożyć na płatnika stosowną karę.

W sytuacji, gdy podatnik spóźnił się z dostarczeniem deklaracji podatkowej po raz pierwszy, a w swojej dotychczasowej historii nie ma żadnych zaległości podatkowych, powinien rozliczyć się z niemieckim urzędem jak najszybciej. Uniknięcie nałożenia niepożądanych odsetek lub kar finansowych jest bowiem możliwe do 14 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli zatem podatnik był zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, a wciąż nie rozliczył się za rok 2021, niemiecki urząd może wstrzymać się z nałożeniem wobec niego kar aż do 28 lutego 2023 roku. Jednak w momencie, gdy opóźnienie będzie dłuższe niż wspomniane 14 miesięcy, podatnik musi liczyć się z ryzykiem otrzymania kary pieniężnej.

Wysokość odsetek za nieterminowe rozliczenie podatku z Niemiec wynosi 0,25% od należnego podatku zaokrąglone do pełnych €, przy czym kwota ta nie może być mniejsza niż 25 euro miesięcznie (maksymalna możliwa kwota to natomiast 25 tys. euro/miesiąc). Szczegółowe wyliczenia uwzględnione są każdorazowo w decyzji podatkowej, a odsetki naliczane są bezpośrednio po przekroczeniu terminu składania zeznania podatkowego.

Warto zaznaczyć, że urząd skarbowy może również przyznać – obok wspomnianych odsetek – dodatkową karę pieniężną. Jej wysokość jest zależna przede wszystkim od sytuacji danego podatnika. Jeśli jest to osoba, która notorycznie spóźnia się z terminami dopełnienia spoczywającego na niej obowiązku fiskalnego, kara ta może wynosić od 200 do 500 euro. Pod uwagę bierze się także powód spóźnienia – wiarygodne i istotne uzasadnienie warto przekazać do urzędu.